Translate »
jdb3105a3

Privacyverklaring

Z3 Leren Wonen Werken hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 

Privacyverklaring van De Verrijking 

Z3 Leren Wonen Werken verwerkt persoonsgegevens. Door de privacyverklaring leggen wij aan de buitenwacht uit en vast hoe Z3 Leren Wonen Werken met de aan ons toevertrouwde gegevens omgaat. 

Onze privacyverklaring is geschreven in begrijpelijke taal en wordt zo kort mogelijk gehouden. Veel te uitgebreide voorwaarden die niemand leest voldoen niet aan de voorwaarden die de AVG stelt aan een goede privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van De Verrijking en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. 

De Verrijking gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Verrijking vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – verder ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Daarom hebben wij dat hier opgeschreven. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen. 

Verantwoordelijke 

Z3 Leren Werken Wonen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar: 

Z3 Leren Werken Wonen, Overschiestraat 176, 1062 XK Amsterdam 

info@z3centrum.nl 

Voor welke doeleinden verwerkt Z3 Leren Werken Wonen jouw persoonsgegevens? 

Het doel van Z3 Leren Werken Wonen is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen van coaching, opleiding en toeleiding naar werk. 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer, organisaties, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. In het kader van het programma en de vrijwilligersactiviteiten met sociale impact;
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen; 
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Z3 Leren Werken Wonen? 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens: 

a) Naam en andere identificerende informatie (bv. geboortedatum, geslacht, nationaliteit of het land van herkomst).
b) Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
c) De overeenkomst over de gegevensvastlegging in de verwerkersovereenkomst.
d) Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de service/ dienst/ samenwerking
e) Met wie wij eventueel over de gegevens communiceren en welke informatie wordt gedeeld. (Bijvoorbeeld: in een teamvergadering, met de gemeente of de apotheek) 

Z3 Leren Werken Wonen kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten van Z3 Leren Werken Wonen noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven. 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG. 

Hoe zorgt Z3 Leren Werken Wonen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

Z3 Leren Werken Wonen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Z3 Leren Werken Wonen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Z3 Leren Werken Wonen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. 

In opdracht van Z3 Leren Werken Wonen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Z3 Leren Werken Wonen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. 

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Z3 Leren Werken Wonen passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Z3 Leren Werken Wonen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. 

Gegevensdeling met derden 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Z3 Leren Werken Wonen kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Z3 Leren Werken Wonen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Datalekken 

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene. 

Bewaartermijnen 

Z3 Leren Werken Wonen bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie; 
 • recht op inzage; 
 • recht op verbetering, aanvulling of afscherming; 
 • recht op dataportabiliteit; 
 • recht op verwijdering; 
 • recht op beperking van de verwerking. 

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Z3 Leren Werken Worden. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Z3 Leren Werken Wonen maakt). 

Stuur je verzoek naar: Stichting Zone 3 O.v.v. Z3 Leren Werken Wonen Overschiestraat 176 1062 XK Amsterdam info@z3centrum.nl 

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie. 

Gebruik van cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Cookies accepteren 

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee 

Noodzakelijk/functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. 

Analytische cookies 

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. 

Privacybeleid van derden 

Op de website van Z3 Leren Werken Wonen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Z3 Leren Werken Wonen behorende websites. Z3 Leren Werken Wonen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2022 

Z3 Leren Werken Wonen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Privacyverklaring

Z3 Leren Wonen Werken hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 

Privacyverklaring van De Verrijking 

Z3 Leren Wonen Werken verwerkt persoonsgegevens. Door de privacyverklaring leggen wij aan de buitenwacht uit en vast hoe Z3 Leren Wonen Werken met de aan ons toevertrouwde gegevens omgaat. 

Onze privacyverklaring is geschreven in begrijpelijke taal en wordt zo kort mogelijk gehouden. Veel te uitgebreide voorwaarden die niemand leest voldoen niet aan de voorwaarden die de AVG stelt aan een goede privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van De Verrijking en geeft per onderwerp de meest relevante informatie. 

De Verrijking gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Verrijking vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – verder ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij zijn open over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Daarom hebben wij dat hier opgeschreven. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen. 

Verantwoordelijke 

Z3 Leren Werken Wonen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. 

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar: 

Z3 Leren Werken Wonen, Overschiestraat 176, 1062 XK Amsterdam 

info@z3centrum.nl 

Voor welke doeleinden verwerkt Z3 Leren Werken Wonen jouw persoonsgegevens? 

Het doel van Z3 Leren Werken Wonen is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen van coaching, opleiding en toeleiding naar werk. 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer, organisaties, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. In het kader van het programma en de vrijwilligersactiviteiten met sociale impact;
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen; 
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Z3 Leren Werken Wonen? 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens: 

a) Naam en andere identificerende informatie (bv. geboortedatum, geslacht, nationaliteit of het land van herkomst).
b) Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
c) De overeenkomst over de gegevensvastlegging in de verwerkersovereenkomst.
d) Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de service/ dienst/ samenwerking
e) Met wie wij eventueel over de gegevens communiceren en welke informatie wordt gedeeld. (Bijvoorbeeld: in een teamvergadering, met de gemeente of de apotheek) 

Z3 Leren Werken Wonen kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten van Z3 Leren Werken Wonen noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven. 

Z3 Leren Werken Wonen verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG. 

Hoe zorgt Z3 Leren Werken Wonen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

Z3 Leren Werken Wonen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Z3 Leren Werken Wonen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Z3 Leren Werken Wonen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. 

In opdracht van Z3 Leren Werken Wonen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Z3 Leren Werken Wonen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. 

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Z3 Leren Werken Wonen passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Z3 Leren Werken Wonen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. 

Gegevensdeling met derden 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Z3 Leren Werken Wonen kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Z3 Leren Werken Wonen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

Datalekken 

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene. 

Bewaartermijnen 

Z3 Leren Werken Wonen bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie; 
 • recht op inzage; 
 • recht op verbetering, aanvulling of afscherming; 
 • recht op dataportabiliteit; 
 • recht op verwijdering; 
 • recht op beperking van de verwerking. 

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Z3 Leren Werken Worden. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Z3 Leren Werken Wonen maakt). 

Stuur je verzoek naar: Stichting Zone 3 O.v.v. Z3 Leren Werken Wonen Overschiestraat 176 1062 XK Amsterdam info@z3centrum.nl 

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie. 

Gebruik van cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Cookies accepteren 

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee 

Noodzakelijk/functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. 

Analytische cookies 

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. 

Privacybeleid van derden 

Op de website van Z3 Leren Werken Wonen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Z3 Leren Werken Wonen behorende websites. Z3 Leren Werken Wonen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2022 

Z3 Leren Werken Wonen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

links 11
rechts 11
rode blop 1
links 11
rechts 11